Menu
Menu
Zpět

Vyhláška o konání školního výletu
třídy 2.C SOŠ poštovní v Plzni
ve dnech 16.-18.června 2000

§ 1

§ 1  Vymezení pojmů

1)  Let je plynulý pohyb libovolným směrem, přičemž v bezprostřední vzdálenosti od letícího jedince není po dobu letu žádná jiná pevná hmota (s výjimkou tzv. fáze přistání).

2)  Výlet je let směrem ven z něčeho do něčeho. Častým cílem výletu bývá příroda, výchozím místem může být cokoliv, např.okno.

3)  Omezená oblast je libovolně velký prostor, vymezený dvěma a více body. Vyznačuje se tím, že ti co jsou uvnitř vymezeného prostoru, nechtějí nebo nemohou tento prostor opustit (alespoň po určitou dobu). Omezená oblast nacházející se v přírodě bývá cílem některých výletů.

4)  Vlak je soustava složená převážně z vagónů a lidí, přičemž ani vagóny ani lidi nemají žádnou radost z toho, že jsou součástí soustavy - ovšem nic jiného jim nezbývá.

5)  Nádraží je místo, kde soustava zvaná vlak mění z větší či menší části své složení.

6)  Průšvih je událost, o které si její tvůrci myslí, že je správná, na rozdíl od některých jedinců v okolí.

7)  Člen pedagogického sboru je povolání podobné krotiteli dravé zvěře, je ovšem placené státem.

8)  Zabalený bágl je blíže neurčená soustava neužitečných předmětů, obalená předmětem užitečným, což bývá zpravidla batoh.

9)  Spacák je lidový název pro tzv. Spaciho pytel, což je náhrada postele pro pobyt v přírodě - hlavní rozdíl oproti posteli spočívá v omezení možnosti všech pohybů jedinců v něm uložených. Spacák bývá součástí obsahu zabaleného báglu.

10)  Školní výlet je specifická forma výletu, při které pohyb se koná většinou po zemi nebo prostřednictvím vlaku. Častým výchozím místem školního výletu je nádraží. Přitom rychlost školního výletu je v prostoru mimo nádraží a vlak zpomalována účinkem zabalených báglů, navěšených na účastnících školního výletu. v prostoru nádraží a vlaku je rychlost školního výletu omezena schopnostmi Českých drah. Školní výlet může obsahovat i poměrně rozsáhlou tzv. klidovou fázi, při které se pohyb nekoná žádný (nebo jen uvnitř omezené oblasti), přičemž bágly jsou odpoutány od účastníků (a v některých situacích i rozbaleny). Nejčastejším oficiálním cílem školního výletu bývá sice rovněž příroda, ovšem nejčastějším neoficiálním cílem školního výletu je průšvih a jeho dokonalé utajení. Jedincem, který má na průšvih názor odlišný od jeho tvůrců, je u školního výletu nejčastěji člen pedagogického sboru. Omezenou oblastí u školního výletu je zpravidla tábořiště a jeho okolí, běžnými vymezujícími body jsou spacák a hospoda (hospoda je obecně známý pojem, který není nutno definovat vyhláškou - zejména ne účastníkům školního výletu).


§ 2

§ 2  Školní výlet třídy 2.C a jeho specifika

1)  Účastníky tohoto školního výletu jsou z 94,285% samé ženské mladší 19 let, proto je v dalším textu této vyhlášky užíváno výhradně pro tato individua označení účastnice.

2)  Označení školní výlet nese tato akce zejména proto, že
a)  zčásti se koná jako vhodnější náhrada školní výuky
b)  oficiálním místem seznámení většiny účastnic byla škola (počínaje školou mateřskou)
Během tohoto školního výletu sice nadále probíhá výuka, ovšem nikoliv v předmětech, stanovených platnými osnovami.

3)  Vytvořením zdání, že tato akce je organizovaná, jsou pro tento školní výlet pověřeny tyto osoby:
a)  paní B., členka pedagogického sboru
b)  Ropáček - tvor z dávnějších dob, vyznačující se rozsáhlými zkušenostmi v krocení přírodních a jiných živlů i ostatních katastrof při pobytu v přírodě a s tím souvisejících akcích.


§ 3

§ 3  Omezená oblast

1)  Omezená oblast určená jako cíl tohoto školního výletu je na mapách pro normální lidi označena názvem autokemp Mydlák na katastrálním území obce jménem Zliv a nachází se v Čechách, zvaných jižní.

2)  Jedním z vymezovacích bodů omezené oblasti je rybník. Tento bod bude sloužit nejen k činnostem uvedeným v § 6, ale může být použit v případě nutnosti i dle § 8 odst.1).

3)  Je značná pravděpodobnost, že v omezené oblasti se budou vyskytovat kromě účastnic i lidi. Tomu je nutno po celou dobu klidové fáze přizpůsobit vnější projevy pravé podstaty účastnic.

4)  Za pobyt v omezené oblasti bude požadovat majitel kempu od každé účastnice 200,- Kč. Nenechal se obměkčit ani tvrzením, že účastnice budou po dobu svého pobytu největší atrakcí omezené oblasti a tudíž by poplatek měl být požadován od něj.


§ 4

§ 4  Souvislost vlaku a nádraží s tímto školním výletem

1)  Jedním z prostředků přepravy účastnic z výchozího místa do omezené oblasti definované v § 3 a zpět je vlak.

2)  Účastnice se po dobu pobytu ve vlaku stávají součástí soustavy definované v §1 odst.4) a jsou povinny zajistit, aby vzájemným působením vagónů a účastnic došlo k co nejmenšímu poškození obou zúčastněných stran.

3)  Hlavní nádraží v Plzni je místem sestavení soustavy definované v §1 odst.4) při cestě do omezené oblasti, nádraží Zliv je místem sestavení obdobné soustavy při cestě zpět. Nádraží Čičenice je místem plynulého přesunu účastnic z jedné soustavy do druhé (čemuž normální lidi říkají přestup) při cestě tam.

4)  Účastnice jsou povinny se včlenit na všech uvedených nádražích do soustavy dostatečně včas před uvedením vlaku do pohybu, a to pokud možno i se všemi zabalenými bágly. V opačném případě se vystavují nebezpečí, že se vlak dá do pohybu bez nich, případně bez některých jejich báglů.

5)  Účastnice jsou povinny včas a spořádaně opustit soustavu na nádražích Číčenice a Zliv při cestě do omezené oblasti a na Hlavním nádraží v Plzni při cestě zpět (nikoliv naopak) a to opět pokud možno i se všemi zabalenými bágly. V opačném případě se účastnice vystavují nebezpečí, že se ony nebo jejich bágly stanou součástí úplně jiné akce, než je tento školní výlet (přičemž se vychází z předpokladu, že ani ony, ani jejich bágly si to nepřejí).

6)  Bude učiněn pokus usměrnit činnosti uvedené v odst.4) a 5) osobami uvedenými v § 2 odst.3), ovšem bez záruky, protože při tak velkém počtu účastnic a jejich zabalených báglů aby se v tom prase vyznalo.

7)  Přesun vlakem bude při obou směrech doplněn mezi omezenou oblastí a nádražím Zliv přesunem pomocí vlastních nohou, pokud účastnice něco takového vlastní. Účastnice, která nevlastní, bude ponechána na nádraží Zliv až do okamžiku sestavování soustavy definované v §1 odst.4) pohybující se směrem zpět. Zabalené bágly účastnic s nohami budou při tomto přesunu umístěny na účastnicích. Předpokládaná délka přesunu pomocí nohou je v každém směru shodná, a to max. 2 km (tato maximální vzdálenost platí jen pro ty, co nezabloudí).

8)  České dráhy provozují atrakci zvanou vlak za vstupné 43,- Kč za jednu jízdu (a to i s vyžebranou 50% slevou). Kdo se chce po skončení klidové fáze fáze vrátit zpět do výchozího místa, musí se svézt ještě jednou. Účastnice si tedy na tento druh zábavy musí vzít s sebou 86,- Kč.


§ 5

§ 5  Způsob přeměny studentek 2.C v účastnice školního výletu a zpět

1)  Po uvážení zdravým rozumem (Ropáčkovým) bylo rozhodnuto, že přihlášky na tento školní výlet jsou zbytečné, neboť by je účastnice stejně nedokázaly vyplnit.

2)  Na seznam účastnic tohoto školního výletu se tedy automaticky dostává každá studentka třídy 2.C, pokud nejpozději do 8.června 2000 neprohlásí, že se výletu neúčastní - osoby uvedené v § 2 odst.3) se domnívají, že alespoň u tak jednoduchého úkonu studentka ví, co dělá.

3)  Ke skutečné přeměně studentky v účastnici tohoto školního výletu dochází jejím příchodem na sraz účastnic.

4)  Sraz účastnic se koná dne 16.června (letos) v 07:30 hodin (ráno), a to v hale Hlavního nádraží v Plzni (vlakového), u vkusné sošky železničáře podšprajcnutého výhybkou, mizející mu vzadu pod kabátem (a tudíž končící v neznámých místech).

5)  Účastnice školního výletu přestává být účastnicí školního výletu rozpuštěním té bandy účastnic, a to opět v prostoru Hlavního nádraží v Plzni dne 18.června 2000. České dráhy se zatím domnívají, že k tomu dojde ve 20:13 hodin.

6)  Rozpuštěná účastnice školního výletu bude hned následující den pokračovat ve svém působení jako studentka třídy 2.C, pokud to její stav po rozpuštění školního výletu dovolí.


§ 6

§ 6  Klidová fáze

1)  Klidová fáze tohoto školního výletu se koná v omezené oblasti definované v § 3.

2)  Klidová fáze začíná dne 16.června 2000, a to dopotácením se poslední účastnice přesunu pomocí vlastních nohou do klidové oblasti. Dle teoretických předpokladů k tomu dojde kolem 11 hodin (dopoledne). Hned na počátku klidové fáze se účastnicím doporučuje odložit zabalený bágl (nikoliv dříve).

3)  Po dobu klidové fáze budou vykonávány jakékoliv činnosti dle výběru účastnic, pokud nepřekročí hranice vlastního (či půjčeného) zdravého rozumu a omezené oblasti. Sortiment činností je dále omezen momentálním stavem počasí a nepřítomností některých zařízení (např. McDonaldovy restaurace) a některých jedinců v omezené oblasti.

4)  Na nutnost přežít v omezené oblasti téměř tři dny (a dvě noci) a neukousat se nudou je nutno pamatovat již předem při vytváření zabalených báglů.

5)  Klidová fáze končí dne 18.června 2000 naložením zabalených báglů opět na účastnice a zahájením přesunu pomocí vlastních nohou směrem na nádraží Zliv. Na základě dosavadních výsledků teoretických výzkumů v oboru jízdního řádu Českých drah k tomu dojde v 16:00 hodin.


§ 7

§ 7  Doporučený obsah zabalených báglů

1)  Doporučený obsah zabalených báglů vychází ze zjištěných vlastností omezené oblasti definované v § 3 a z předpokládaného průběhu klidové fáze definované v § 6.

2)  Při sestavování obsahu zabaleného báglu je účastnice povinna se řídít přednostně vlastním nebo půjčeným zdravým rozumem. Veškeré následky nedostatku zdravého rozumu (i půjčeného) nese účastnice a to i v případě, že se při vytváření zabaleného báglu nechala někým zastupovat.

3)  Pro účastnice, které si nejsou jisté stavem předpokladu odst.2), je tímto vyhlášen následující doporučený obsah zabaleného báglu:
a)  spacák (nebo jiná vhodná nádoba k uložení účastnice v pozdních nočních či časných ranních hodinách)
b)  potrava na tři dny - pokud možno taková, která je schopna ty tři dny vydržet, dokud nebude sežrána. Potraviny, které v teple již druhý den jeví tendenci vydat se na pochod vlastní silou, je lépe nechat rovnou doma hladovým příbuzným.
c)  veškeré oblečení vhodné pro všechny druhy klimatických jevů vyskytujících se v těchto zeměpisných šířkách (s výjimkou tornáda) a případně i pro pobyt ve spacáku (pokud by k němu došlo)
d)  nějaký slušivý obleček pro pobyt ve vodě
e)  botky, alespoň dva druhy (pro poušť a pro bažinu)
f)  baterka - bude-li od ní požadována, aby svítila, pak baterka i s bateriemi a žárovkou
g)  esšus (nebo jiné jídelní korýtko, na které je účastnice zvyklá)
h)  lžíce, případně jiné příbory (jen pro absolventky kurzu zacházení s nimi)
i)  nůž (pro ty, co si už odvykly trhat potravu zubama)
j)  předměty a jiné hmoty povolené zákonem, určené ke zpříjemnění klidové fáze
k)  peníze v míře nezbytně nutné
k)  případně hudební nástroj (s výjimkou všech odrůd piána)
l)  případně oblíbený plyšový medvěd (pro ty, které se od něj na tři dny nedokáží odloučit)


§ 8

§ 8  Jiná doporučení a připomenutí

1)  Ropáčkovi se nevyká, protože v opačném případě se Ropáček při vhodné příležitosti pokusí o umístění provinilé účastnice v nejbližším vodním toku nebo jiné (jemu) vyhovující nádrži s vodou stojatou.

2)  Budoucím účastnicím se tímto znovu připomíná, že sraz účastnic je dne 16.června 2000 v 07:30 ráno u podšprajcnutýho železničáře na Hlavním (vlakovém) nádraží v Plzni a že si mají s sebou vzít sebe a zabalený bágl s příslušenstvím. Kdo se nedostaví včas nebo se dostaví nekompletní, nebude účastnice.


§ 9

§ 9  Účinnost a přechodná ustanovení

1)  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí, dokud na ni všichni nezapomenou.

2)  Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší všechny dříve vydané pokyny k tomuto školnímu výletu, s výjimkou instrukcí školních.Zpět

Ropáček


ropacek@ropacek.cz

Ropáček 2000